Master Box 3570 1/35 Fraulein, what are you doing today? German military men, WW II era

Master Box 3570 1/35 Fraulein, what are you doing today? German military men, WW II era

$19.99